Προοίμιο

Η Ιστοσελίδα neoklasiko.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της Εταιρείας Neoklasiko by Kourtoglou που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Εγνατίας 37, Τ.Κ. 546 30, με ΑΦΜ 117578339, μέσω του οποίου οι πελάτες της Εταιρείας, αλλά και οι χρήστες του διαδικτύου έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα προϊόντα που προσφέρει η Εταιρεία, να πραγματοποιούν τις αγορές τους ηλεκτρονικά, καθώς και να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη που θα τους διευκολύνει στις αγορές τους.

χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του Υλικού υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης (εφεξής «οι Όροι Χρήσης»), όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και κάθε προσώπου που επισκέπτεται τον Διαδικτυακό Τόπο σχετικά με τη χρήση αυτού (εφεξής «ο Χρήστης ή οι Χρήστες»).

Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν), υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε εκάστοτε χρονική στιγμή.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Οι παρόντες Όροι Χρήσης δύνανται να αναθεωρούνται περιστασιακά κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας και χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση αναθεώρησης των Όρων Χρήσης θα αναρτάται σχετική ειδοποίηση στον Διαδικτυακό Τόπο, όπου θα αναφέρεται η τελευταία ημερομηνία αναθεώρησής τους.

Η συνέχιση χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από τον Χρήστη μετά από μία τέτοια ανακοίνωση υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων. Ο Χρήστης υποχρεούται περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή.

Ειδικότεροι Όροι
Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Διαδικτυακού Τόπου ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση, όμως, σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Δημιουργία Λογαριασμού - Προστασία Λογαριασμού

Οι Χρήστες μπορούν να πλοηγούνται στις ψηφιακές σελίδες του Διαδικτυακού Τόπου και να κάνουν χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του είτε ως απλοί επισκέπτες είτε ως εγγεγραμμένοι χρήστες μέσω της δημιουργίας λογαριασμού.

Εφόσον οι επισκέπτες επιθυμούν να δημιουργήσουν λογαριασμό, συμφωνούν να παρέχουν αληθείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που ζητούνται στη σχετική φόρμα εγγραφής και να διατηρούν επικαιροποιημένα τα εν λόγω στοιχεία τους σε περίπτωση τυχόν μεταβολής τους για την εξυπηρέτηση της συμβατικής τους σχέσης με την Εταιρεία.

Ρητώς επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται οι Χρήστες να παριστάνουν κάποιον τρίτο ή να δημιουργούν λογαριασμούς για τρίτα πρόσωπα, παρά μόνο αν έχουν τη ρητή άδειά τους.

Προκειμένου η Εταιρεία να επιτρέψει στους εγγεγραμμένους χρήστες την πρόσβαση στο λογαριασμό τους και τους παρουσιάσει οποιοδήποτε προσωπικό τους στοιχείο, θα πρέπει πρώτα να εισαχθεί στο οικείο πεδίο του Διαδικτυακού Τόπου το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης. Οι Χρήστες οφείλουν να μην κοινοποιούν σε τρίτους τον κωδικό πρόσβασής τους και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του λογαριασμού τους έναντι της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης/χρήσης του λογαριασμού τους. Οι Χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και εν γένει το λογαριασμό τους (user account) και ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία για οποιαδήποτε τυχόν ζημία υποστεί ο εγγεγραμμένος χρήστης που οφείλεται σε ενέργειες ή παραλείψεις του.

Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από Ανηλίκους

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/ αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο. Οι έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν αυτούς από πρόσβαση σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενηλίκους και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση.

Προσωπικά Δεδομένα - Πολιτική Απορρήτου

Για την πώληση των προϊόντων και την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας είναι αναγκαία η συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών των Χρηστών/Επισκεπτών. Για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία του απορρήτου, παρακαλούμε να ανατρέξετε στηνΠολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο Διαδικτυακός Τόπος, το λογισμικό του, η σύνθεση του περιεχομένου του και η διάταξη των στοιχείων του, το υλικό του (λ.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, video, ήχοι), η εμπορική επωνυμία, τα σήματα, το λογότυπο, το domain name και τα λοιπά διακριτικά στοιχεία του Διαδικτυακού Τόπου αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου.

Δια του παρόντος δεν παρέχεται στον Χρήστη οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό δικαίωμα επί του Διαδικτυακού Τόπου και του υλικού του, παρά μόνο οι εξουσίες χρήσης που ρητώς προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η Εταιρεία ρητώς επιφυλάσσεται διά των παρόντων Όρων Χρήσης για κάθε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας επί του Διαδικτυακού Τόπου, ενδεικτικά δε και όχι περιοριστικά, για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί σημάτων, domain names, επωνυμίες, διακριτικά γνωρίσματα κλπ.

Παραχώρηση άδειας - Περιορισμοί χρήσης

Υπό την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης και με την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου & Προσωπικών Δεδομένων, η Εταιρεία του παραχωρεί μία προσωπική, παγκοσμίου εμβέλειας, άνευ υποχρέωσης καταβολής δικαιωμάτων (royalties), μη εκχωρητέα και μη αποκλειστική άδεια χρήσης του λογισμικού, προκειμένου να έχει πρόσβαση, να «φορτώνει», να εμφανίζει στην οθόνη της συσκευής του τον Διαδικτυακό Τόπο και το υλικό και εν γένει να χρησιμοποιεί αυτόν για τον σκοπό που ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Συναφώς, κάθε Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο Διαδικτυακός Τόπος και το υλικό του προορίζεται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση.

Κάθε Χρήστης δικαιούται να «κατεβάσει» (download) ή/ και να αντιγράψει ή/ και να αποθηκεύσει μεμονωμένο τμήμα του υλικού του Διαδικτυακού Τόπου για αυστηρά προσωπική του χρήση και όχι για εμπορικό σκοπό, χωρίς να διαγράψει τις ενδείξεις προέλευσής του και υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύει κάθε και όλα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Εταιρείας από οποιαδήποτε προσβολή. Για οποιοδήποτε άλλο σκοπό οι ως άνω ενέργειες θα είναι επιτρεπτές μόνο, εφόσον γίνονται με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Η πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο ή οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες ενέργειες σε καμία περίπτωση δε θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δικαιώματος, τίτλου ή εννόμου συμφέροντος σε οποιοδήποτε τμήμα ή το σύνολο του Διαδικτυακού Τόπου που «κατέβηκε» ή/ και αντιγράφηκε ή/ και αποθηκεύτηκε.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων ως άνω επιτρεπτών χρήσεων, ο Διαδικτυακός Τόπος και το υλικό αυτού δεν δύναται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, εκμισθωθεί, πωληθεί, υποαδειοδοτηθεί, εκχωρηθεί, μεταβιβασθεί, εξαχθεί, μεταδοθεί, αναμεταδοθεί ή διανεμηθεί εν όλω ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε Χρήστη, ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο δανεισμού ή να παραχωρηθεί κατά χρήση. Ρητά απαγορεύεται η τροποποίηση, διασκευή, προσαρμογή, μετάφραση ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή του Διαδικτυακού Τόπου και του υλικού και η δημιουργία παράγωγων έργων ή βελτιώσεων. Ομοίως, απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση, η ανακατασκευή ή άλλως απόπειρα απόκτησης του πηγαίου κώδικα του Διαδικτυακού Τόπου, η αποσυμπίληση.

Επί τη βάσει των ανωτέρω, ο Χρήστης δεσμεύεται να μην δημιουργήσει παράγωγο και βασισμένο στο περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου έργο, να μην αντιγράψει, αναπαραγάγει, επαναδημοσιεύσει, «ανεβάσει», τροποποιήσει, μεταδώσει, πωλήσει ή εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει τον Διαδικτυακό Τόπο, το σχετικό με αυτόν λογισμικό ή το υλικό του. Περαιτέρω, δεσμεύεται να μην εισάγει τον Διαδικτυακό Τόπο σε ευρετήριο, να μην τον πλαισιώσει με άλλη ιστοσελίδα, να μην τον εισάγει ως σύνδεσμο για απευθείας πρόσβαση από άλλο ιστότοπο σε εσωτερικές πληροφορίες του, να μην αντιγράψει την τοποθεσία του σε άλλο διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου και να μην υποσχεθεί δικαίωμα σε τρίτο από τον Διαδικτυακό Τόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

Επίσης, απαγορεύονται ενέργειες για την παράκαμψη ή παραβίαση των κανόνων ασφάλειας ή κανόνων χρήσης περιεχομένου που προβλέπονται, εφαρμόζονται ή επιβάλλονται από οποιαδήποτε λειτουργικότητα (συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της λειτουργικότητας διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων) που περιέχεται στον Διαδικτυακό Τόπο. Απαγορεύεται η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου για πρόσβαση, αντιγραφή, μεταφορά, κωδικοποίηση ή επαναμετάδοση περιεχομένου κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων της Εταιρείας ή τρίτων, καθώς και η αφαίρεση, απόκρυψη ή παραποίηση των δηλώσεων πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων ή των δηλώσεων άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων της Εταιρείας ή τρίτων που επικολλώνται ή περιέχονται ή προσπελαύνονται σε συνδυασμό με ή μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.

Ασφάλεια

Αν και η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να προστατευθεί ο Διαδικτυακός Τόπος από ψηφιακούς ιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία (ή προγράμματα) σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Διαδικτυακός Τόπος δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία. Συνεπώς η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε Χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια, η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) των Χρηστών από ιούς και άλλα βλαβερά αρχεία.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου γίνεται με ευθύνη του Χρήστη. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη, στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία που προέρχεται από ή συνδέεται με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της ακούσιας λήψης ιών υπολογιστών από τον Διαδικτυακό Τόπο ή από ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από/προς αυτόν.

Σύνδεσμοι προς άλλες τοποθεσίες
Ο Διαδικτυακός Τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν ή λειτουργούν υπό την επίβλεψη τρίτων εκτός της Εταιρείας. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνση του Χρήστη. Η Εταιρεία δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την λειτουργία, το περιεχόμενό, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν ή την ασφάλεια αυτών των τόπων. Ενδεικτικά, η Εταιρεία δεν ευθύνεται εάν οι διαδικτυακοί τόποι τρίτων:

 • παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτου,
 • δεν είναι ασφαλείς ή είναι ανακριβείς, ημιτελείς ή παραπλανητικοί,
 • εμπεριέχουν ιούς ή άλλα προγράμματα καταστροφικής φύσεως.

Η Εταιρεία δεν ενστερνίζεται το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους τόπους αυτούς και δεν συνδέεται με τους διαχειριστές των τόπων αυτών. Όπου ο Διαδικτυακός Τόπος παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» ή hyperlinks σε άλλες ιστοσελίδες, οι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές των σελίδων αυτών φέρουν την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά της ευθύνης για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εάν ο Χρήστης συνδεθεί με αυτές τις τοποθεσίες, φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο για τη σύνδεση και την πρόσβαση αυτή, χωρίς καμία εμπλοκή της Εταιρείας.

Διεθνής Πρόσβαση
Η πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο είναι δυνατή από όλο τον κόσμο. Ο Διαδικτυακός Τόπος μπορεί να αναφέρεται σε υπηρεσίες ή προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα του κάθε Χρήστη. Αυτές οι αναφορές δεν υποδηλώνουν ότι η Εταιρεία σκοπεύει να διαθέσει υπηρεσίες ή προϊόντα στις συγκεκριμένες χώρες.

Η Εταιρεία, που είναι ελληνική εταιρεία και υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο, ελέγχει, διαχειρίζεται και είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου. Εάν ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο από τοποθεσία εκτός Ελλάδας, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωσή του με τους τοπικούς νόμους.

Διαθεσιμότητα – Ομαλή Λειτουργία
Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου. Οι Χρήστες, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι το διαδίκτυο είναι ένα μη ασφαλές μέσο και ότι η διαθεσιμότητα των διαδικτυακών τόπων μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από τις υπηρεσίες παροχής σύνδεσης στο διαδίκτυο, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Για τους λόγους αυτούς οι Χρήστες συμφωνούν ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διακοπή λειτουργίας ή τη μη ομαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου.

Οι Χρήστες συμφωνούν και αποδέχονται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/ και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος του Διαδικτυακού Τόπου με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των Χρηστών. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία για οποιουδήποτε είδους ζημία οφειλόμενη στη διακοπή λειτουργίας ή στη μη ομαλή του Διαδικτυακού Τόπου ή την αδυναμία πρόσβασης των Χρηστών σε αυτόν, την παύση λειτουργίας του συνόλου ή τμημάτων αυτών, την καθυστέρηση, τη μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών τους ή την απώλεια του περιεχομένου τους ή την ύπαρξη κάθε είδους λαθών, ενώ, δεν εγγυάται ότι ο Διαδικτυακός Τόπος θα είναι συμβατός με τη συσκευή, το υλικό και το λογισμικό του κάθε Χρήστη.

Λογισμικό διαθέσιμο σε αυτή την τοποθεσία
Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα επί του λογισμικού που είναι διαθέσιμο για την επίσκεψη του Διαδικτυακού Τόπου ανήκουν στην Εταιρεία ή στους παρόχους/αδειοδότες αυτής. Για να υπάρξει πρόσβαση σε πληροφορίες του Διαδικτυακού Τόπου ενδεχομένως ο Χρήστης θα πρέπει να υπογράψει άδεια με τρίτους παρόχους λογισμικού. Η δυνατότητά του Χρήστη για πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να εξαρτηθεί από το κατά πόσο έχει υπογράψει τέτοιες άδειες. Η χρήση αυτών των λογισμικών διέπεται από τους όρους κάθε σύμβασης παροχής αδείας που εμπεριέχεται στο λογισμικό. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη διευθέτηση τέτοιων αδειών. Συνιστάται η μη εγκατάσταση ή χρήση λογισμικού εάν ο Χρήστης δεν έχει λάβει τη σχετική άδεια χρήσης. Εάν ο Χρήστης, ωστόσο, προβεί σε τέτοιες πράξεις παρά την έλλειψη αδείας, φέρει ο ίδιος τον κίνδυνο.

Υποχρεώσεις των Χρηστών
Οι Χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι Χρήστες δεσμεύονται ότι με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου:

 • Δεν θα χρησιμοποιούν τα στοιχεία τρίτων προσώπων, προσποιούμενοι ότι είναι τα τρίτα αυτά πρόσωπα.
 • Δεν θα προβαίνουν σε πράξεις που συνιστούν παραβίαση των προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων.
 • Δεν θα ενεργούν κατά τρόπο που να εμποδίζει ή/και να καθιστά αδύνατη την ομαλή ή/και σύννομη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από άλλους χρήστες.
 • Δεν θα ενεργούν κατά τρόπο, ώστε να παραβιάζουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων.
 • Δεν θα εγκαθιστούν, προωθούν ή/ και μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ψηφιακούς ιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους Χρήστες να χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό Τόπο.
 • Δεν θα εγκαθιστούν ή προωθούν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, αυτόκλητα ή μη ρητώς εγκεκριμένα από την Εταιρεία διαφημιστικά μηνύματα σε οποιαδήποτε μορφή, μη ζητηθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα (spam) και γενικά δε θα προβαίνουν σε προώθηση ανεπιθύμητων πληροφοριών με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Δεν θα προβαίνουν σε δημοσίευση ή κοινοποίηση απόρρητων ή εμπιστευτικών πληροφοριών.
 • Δεν θα ενεργούν κατά τρόπο, ώστε να προσβάλλονται οποιαδήποτε δικαιώματα ή η προσωπικότητα τρίτων (Χρηστών ή μη) και ιδίως κατά τρόπο ώστε να προξενείται βλάβη σε ανήλικο.
 • Δεν θα επεμβαίνουν ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή προξενούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο βλάβη στον Διαδικτυακό Τόπο, στο υλικό που φιλοξενείται σε αυτό, στον πηγαίο κώδικα του λογισμικού του, στον διακομιστή όπου αυτή φιλοξενείται.
 • Δεν θα επιδιώκουν σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης.
 • Δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να συνιστούν ή να ενθαρρύνουν συμπεριφορά που συνιστά ποινικό αδίκημα, εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη νόμου.
 • Δεν θα δημοσιεύουν ή μεταδίδουν οποιοδήποτε υλικό με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Επισημαίνεται ότι θα  συνεργαστούμε πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθούμε πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό.
 • Δεν θα συγκεντρώνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου, με σκοπό να πραγματοποιήσουν ανεπιθύμητη εμπορική ή άλλη επικοινωνία με αυτούς.
 • Θα πληροφορούν την Εταιρεία αμέσως μόλις αντιληφθούν κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από τρίτους.
Λοιποί Όροι

Παραβίαση των Όρων Χρήσης – Ευθύνη προς αποζημίωση – Αναστολή λειτουργίας ή Απενεργοποίηση λογαριασμού

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων χρήσης εκ μέρους Χρήστη, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά ή να απενεργοποιήσει οριστικά την πρόσβαση στο λογαριασμό του, αζημίως και χωρίς καμία ευθύνη.

Πέραν δε και ανεξαρτήτως των ανωτέρω, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να προσφύγει ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και Διοικητικών Αρχών για την προάσπιση των συμφερόντων της, καθώς για την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας υποστεί εκ των ενεργειών/συμπεριφοράς του υπαιτίου Χρήστη. Η μη ενάσκηση εκ μέρους της Εταιρείας των δικαιωμάτων της, που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν συνεπάγεται παραίτησή μας από τα δικαιώματά μας αυτά.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ότι κάποιος από τους παρόντες Όρους Χρήσης είναι άκυρος και δεν μπορεί να εφαρμοστεί, η εγκυρότητα και ισχύς των υπολοίπων όρων δε θα επηρεάζεται ούτε θα θίγεται.

Ρητώς συμφωνείται ότι η τυπωμένη έκδοση του Διαδικτυακού Τόπου, των Όρων Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε αλληλογραφία σε ηλεκτρονική μορφή συνιστά αποδεικτικό μέσο ενώπιον των Δικαστικών ή Διοικητικών αρχών.

Ρητώς συμφωνείται ότι για οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν προκύπτει από τους παρόντες Όρους Χρήσης και την εν γένει χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Επικοινωνία

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με τον Διαδικτυακό Τόπο, αλλά και για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη χρήση του, οι Χρήστες μπορούν να απευθύνονται στον Διαχειριστή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@neoklasiko.gr