Προοίμιο

Η Ιστοσελίδα neoklasiko.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της Εταιρείας Neoklasiko by Kourtoglou που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Εγνατίας 37, Τ.Κ. 546 30, με ΑΦΜ 117578339, μέσω του οποίου οι πελάτες της Εταιρείας, αλλά και οι χρήστες του διαδικτύου έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα προϊόντα που προσφέρει η Εταιρεία, να πραγματοποιούν τις αγορές τους ηλεκτρονικά, καθώς και να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη που θα τους διευκολύνει στις αγορές τους.

Για την πώληση των προϊόντων και την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού της καταστήματος είναι αναγκαία η συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών των επισκεπτών/εγγεγραμμένων χρηστών της Ιστοσελίδας.

Πρωταρχική μέριμνα της Εταιρείας είναι όλες οι δράσεις της να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές της προστασίας της ιδιωτικότητας, του σεβασμού της ανθρώπινης αξίας, της προστασίας προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των επικοινωνιών.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα περιγράφει τα πρότυπα της Εταιρείας για τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων από ή για λογαριασμό της και ισχύει για κάθε δραστηριότητα που διεξάγει μέσω της Ιστοσελίδας, η οποία σχετίζεται με την επεξεργασία πληροφοριών που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσης, οι παρακάτω έννοιες νοούνται ως εξής:

 • «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • «Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
 • «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • «Ανωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων.
 • «Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.
 • «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.
 • «Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
 • «Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
 • «Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
 • «Υφιστάμενη νομοθεσία»:Οι διατάξεις της εκάστοτε υφιστάμενης Ελληνικής, Ενωσιακής ή άλλης Νομοθεσίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία και οι οποίες ορίζουν ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δε ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679 ΕΕ και ο Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137/29.8.2019).
Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται στο πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας, αποκλειστικά για τους σκοπούς και κατά τον τρόπο που καθορίζεται κατωτέρω στην παρούσα Πολιτική, Υπεύθυνος Επεξεργασίας θεωρείται η Εταιρεία.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει και επεξεργάζεται η εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας

1. Πληροφορίες που συλλέγονται απευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής (online) αγοράς, η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας, όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του ή/και στην παραγγελία του, στην φόρμα καταχώρισης στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη παραγγελία του μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Κάθε  πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να ολοκληρώσει μία ηλεκτρονική παραγγελία και να δηλώσει τα προσωπικά του δεδομένα είτε ως απλός επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης της ιστοσελίδας.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες και το είδος προσωπικών δεδομένων που θα πρέπει να παρέχει κάθε χρήστης (είτε ενεργεί ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης), προκειμένου να διενεργήσει οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας και να ολοκληρωθούν οι παραγγελίες προϊόντων είναι τα εξής:

 • Στοιχεία ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης
 • Στοιχεία επικοινωνίας: αριθμός σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Στοιχεία διεύθυνσης χρέωσης της παραγγελίας
 • Στοιχεία διεύθυνσης παράδοσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που διαφέρει από τη διεύθυνση χρέωσης)· Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών σε τρίτο πρόσωπο, εκτός από τον επισκέπτη ή εγγεγραμμένο χρήστη, ο τελευταίος αναγνωρίζει ότι θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του προσώπου, που ορίζει ως παραλήπτη, για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στην Εταιρεία για το σκοπό και μόνο της παράδοσης σε αυτό, των σχετικών προϊόντων και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού έναντι της Εταιρείας.
 • Στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που ζητείται η έκδοση τιμολογίου): Επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ, ΔΟΥ

Σε σχέση με τους εγγεγραμμένους χρήστες, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται επιπλέον των ανωτέρω, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Ιστορικό παραγγελιών
 • Συχνότητα επισκέψεων στην Ιστοσελίδα
 • Περιεχόμενο στο «Καλάθι Αγορών» ή/και στη «Λίστα Αγαπημένων»
 • Συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες

Τα στοιχεία των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών των επισκεπτών/εγγεγραμμένων χρηστών δεν αποθηκεύονται και δεν τηρούνται σε αρχείο της Εταιρείας, αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας Stripe, που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας επιθυμεί μέσω αυτής να εκφράσει το ενδιαφέρον του να επικοινωνήσει με την Εταιρεία, είτε για την αποστολή τυχόν ερωτήματος ή αιτήματος είτε για τον προγραμματισμό ραντεβού σε φυσικό κατάστημα της Εταιρείας, καλείται να συμπληρώσει την αντίστοιχη  φόρμα επικοινωνίας, κατά την υποβολή της οποίας η Ιστοσελίδα συλλέγει και επεξεργάζεται τα εξής προσωπικά  δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση κατοικίας/έδρας/εγκατάστασης
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Μήνυμα (ελεύθερο κείμενο του ενδιαφερόμενου)

2. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή των χρηστών/επισκεπτών της Ιστοσελίδας
Η απλή περιήγηση στην Ιστοσελίδα δεν απαιτεί από τον επισκέπτη την παροχή/εισαγωγή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, με μόνη την επίσκεψη και περιήγηση στην Ιστοσελίδα μπορεί να συλλέγονται αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να οδηγούν σε ταυτοποίηση των υποκειμένων, άμεσα ή έμμεσα, όπως είναι:

 • Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή των επισκεπτών/χρηστών
 • Ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα
 • Οι ιστοσελίδες που επισκέφθηκαν οι χρήστες/επισκέπτες αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή τους στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας
 • Η ταχύτητα της σύνδεσης και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή
 • Bασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή
 •  Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies, web beacons και άλλων παρό
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας με διαφάνεια, σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων ανά περίπτωση μπορεί να είναι ιδίως:

 • Η συγκατάθεση
 • Η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής υποχρέωσης της Εταιρείας ή κατά το προσυμβατικό στάδιο.
 • Η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων στο πλαίσιο της διασφάλισης των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας
 • Η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Εταιρείας με έννομη υποχρέωση.
 • Η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων της Εταιρείας ή των υποκειμένων ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.
 • Η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων για την προστασία ζωτικών συμφερόντων των υποκειμένων.
 • Η αναγκαιότητα  επεξεργασίας των δεδομένων για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη δικαιωμάτων και νομικών αξιώσεων.
 • Η αναγκαιότητα για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων.

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι σκοποί επεξεργασίας στηρίζονται πάντοτε σε νόμιμη βάση επεξεργασίας και διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία των δεδομένων. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για την ταυτοποίηση των χρηστών στο πλαίσιο της δημιουργίας λογαριασμού (user account) και κατά την παροχή σε αυτούς πρόσβασης στην Ιστοσελίδα ως εγγεγραμμένων χρηστών.
 • Για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης από απόσταση, ήτοι για την ολοκλήρωση της παραγγελίας, την επικοινωνία και την αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας, την παροχή διευκρινίσεων σχετικών με την παραγγελία, την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο επιλογής του πελάτη.
 • Για την επικοινωνία με τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας και τη διαχείριση των αιτημάτων/ερωτημάτων τους, είτε σχετίζονται με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων είτε με την ποιότητα της εξυπηρέτησής τους είτε με τα προϊόντα που προσφέρει η Εταιρεία.
 • Για την τακτική ενημέρωση του επισκέπτη ή/και του εγγεγραμμένου χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία επαφής του οποίου αποκτήθηκαν νομίμως από την Εταιρεία, στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσης με τον επισκέπτη ή/και εγγεγραμμένο χρήστη, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 3471/2006 και εφόσον o επισκέπτης ή/και ο εγγεγραμμένος χρήστης δεν αντιτάσσεται σε αυτή την επικοινωνία. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ενημέρωση για τα προϊόντα της ή/και προσφορές ή/και διαγωνισμούς, την επικοινωνία για την διεξαγωγή ερευνών καθώς και άλλες προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας.
 • Για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις, λ.χ. ενδεικτικά εκ της φορολογικής νομοθεσίας ή για την τυχόν συνεργασία της Εταιρείας με Δικαστικές, Διοικητικές και Ρυθμιστικές αρχές.
 • Για τη βελτίωση και την ανάπτυξη των χαρακτηριστικών και των λειτουργιών της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής ερευνών και μελετών, καθώς και δοκιμών για την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών της Ιστοσελίδας ή για την εξατομίκευση του περιεχομένου και των λειτουργιών της, έτσι ώστε να είναι προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των χρηστών.
 • Για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων, κατόπιν ανωνυμοποίησης των δεδομένων.
 • Για την προστασία των επισκεπτών/χρηστών από κακόβουλες ενέργειες και τη διατήρηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας της Ιστοσελίδας.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Η προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικής ζωής των παιδιών είναι πολύ σημαντική για την Εταιρεία. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας, ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/ αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση που η Εταιρεία διαπιστώσει ότι εν αγνοία της έχει συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες απευθείας από ανήλικο κάτω των 15 ετών, χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψει τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων της το συντομότερο δυνατό, υπό την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο Νόμο.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας σε τρίτους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Σε τρίτες εταιρείες, οι οποίες αναλαμβάνουν να εκτελέσουν μια ορισμένη επεξεργασία για την Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία την εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας, διασφαλίζοντας ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων τυγχάνουν επεξεργασίας με ασφάλεια, καθώς και ότι τα υποκείμενα μπορούν ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.
 • Σε Δικαστικές και Εισαγγελικές αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 • Σε άλλα όργανα και Αρχές της Ελληνικής Πολιτείας, τα οποία με βάση τις καταστατικές τους διατάξεις έχουν τέτοιο δικαίωμα και αρμοδιότητα.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε παραλήπτες εκτός ΕΕ, εφόσον τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, ώστε να μην υπονομεύεται το επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων που διασφαλίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον ΓΚΠΔ.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Όλα τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα το σκοπό επεξεργασίας, με το πέρας του οποίου τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων της Εταιρείας. Σε καμία περίπτωση το χρονικό διάστημα τήρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που επιβάλλει ο νόμος (λ.χ. φορολογικά παραστατικά), ενώ, επιπλέον δεν διαγράφονται δεδομένα για όσο χρόνο υπάρχει σύνδεση με τα φυσικά πρόσωπα (λ.χ. μέσω ενεργού λογαριασμού Χρήστη) και για το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο δύνανται να εγερθούν οιεσδήποτε νομικές αξιώσεις (λ.χ. 5ετής παραγραφή αξιώσεων εξ αδικοπραξίας).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν πάντοτε το δικαίωμα να ενημερώνονται για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων (δικαίωμα πρόσβασης) και να ζητούν και να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διενεργούμενη επεξεργασία.

Επιπλέον, υπό την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο Νόμο, έχουν το δικαίωμα να ζητούν, ανά πάσα στιγμή:

 • την ενημέρωσή τους για τα προσωπικά δεδομένα που τηρεί η Εταιρεία·
 • τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων·
 • τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων που έχουν παράσχει στην Εταιρεία·
 • τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων·
 • τη φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων·
 • να εκφράσουν την εναντίωσή τους στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων·
 • να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους (στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επεξεργασία στηρίζεται στη συγκατάθεση).

Η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες της Ιστοσελίδας να δουν, διορθώσουν/συμπληρώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό.

Σε κάθε περίπτωση, για την άσκηση οιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων τους, τα υποκείμενα μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:privacy@manima.gr.

Σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων, τα σχετικά αιτήματα θα διαβιβάζονται επίσης σε οποιονδήποτε τρίτο παραλήπτη, στον οποίο ενδέχεται να έχουν διαβιβασθεί τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας.

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρεία θα απαντήσει εντός ενός (1) μηνός, από την παραλαβή και ταυτοποίηση του σχετικού αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία θα παράσχει σχετική ενημέρωση για την εν λόγω παράταση εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Σε περίπτωση που τα υποκείμενα θεωρούν ότι τα προσωπικά τους δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο διαδικτυακό τόπο www.dpa.gr.

Cookies

Τι είναι τα cookies;
Cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία μία ιστοσελίδα μπορεί να εγκαταστήσει και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή ή την κινητή τερματική συσκευή (tablet, smartphone, laptop) των επισκεπτών. Χάρη στα cookies, η ιστοσελίδα απομνημονεύει τις ενέργειές των  επισκεπτών κατά την πλοήγηση.

Η χρήση των cookies ως ιχνηλατών υποστηρίζεται από διάφορα προγράμματα πλοήγησης, τους λεγόμενους φυλλομετρητές (browsers), όπως Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera. Αν το επιθυμούν, μπορούν οι επισκέπτες των ιστοσελίδων να τα απενεργοποιήσουν, ώστε να μη γίνονται αποδεκτά ή ακόμα να τα διαγράψουν εκ των υστέρων.

Λειτουργίες των cookies
Ανάλογα με το είδος τους, τα cookies επιτελούν λειτουργίες μέτρησης της επισκεψιμότητας της σελίδας, καταγραφή αριθμού επισκεπτών, γλώσσας, ώρας εισόδου, γεωγραφικής προέλευσης, αναγνωριστικών στοιχείων συσκευής (λ.χ. λειτουργικό σύστημα, ανάλυση οθόνης), λέξεις κλειδιά που χρησιμοποίησαν οι χρήστες/επισκέπτες, απόπειρες εισόδου κ.λπ. Άλλα cookies είναι προσωπικά δεδομένα και άλλα όχι. Ορισμένα cookies είναι τεχνικά απαραίτητα, ενώ άλλα εξυπηρετούν εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.

Είδη cookies
Υπάρχουν διάφορα είδη cookies, λειτουργικά, τεχνικά, ταυτοποίησης χρηστών, διαφημιστικά κ.λπ. Τα cookies προβαλλόμενου ιστότοπου εγκαθίστανται από τον ιστότοπο/σελίδα που επισκέπτονται οι χρήστες και είναι αναγνώσιμα μόνο από αυτόν. Εφόσον η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες τρίτων, τότε εγκαθίστανται στη συσκευή των χρηστών και δικά τους cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων (Google Analytics, Facebook κ.α.). Μόνιμα cookies είναι όσα αποθηκεύονται στον υπολογιστή των χρηστών και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις οι χρήστες κλείσουν το πρόγραμμα περιήγησής τους. Cookies συνεδρίας ή περιόδου λειτουργίας είναι όσα διαγράφονται μόλις οι χρήστες κλείσουν το πρόγραμμα περιήγησής τους.

Κάθε φορά που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Αν επιλέξετε συνειδητά να τα αποδεχθείτε, η ιστοσελίδας μας θα απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Με τον τρόπο αυτό δεν θα χρειάζεται να τις εισάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στη σελίδα μας κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης.

Νομικό καθεστώς χρήσης και αποθήκευσηςcookies
Η εγκατάσταση και χρήση «cookies» ρυθμίζεται ειδικά από το νόμο (άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3471/2006 που ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58/ΕΚ ePrivacy), που αναμένεται να αντικατασταθεί με Κανονισμό (ePrivacy Regulation), οπότε ενδεχομένως θα επέλθουν αλλαγές στην παρούσα πολιτική. Κάθε ιστοσελίδα επιτρέπεται να εγκαταστήσει ένα τέτοιο cookie μόνο αν οι χρήστες παράσχουν με θετική ενέργεια (opt-in) τη ρητή συγκατάθεσή τους (κατά τους όρους του ΓΚΠΔ 2016/679), μετά από ενημέρωση για την εγκατάσταση αυτή, τη χρησιμότητα, τις συνέπειες άρνησης για την εμπειρία του χρήστη, το σκοπό της επεξεργασίας, την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και τυχόν αποδέκτες των δεδομένων. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού ή μέσω άλλης εφαρμογής. Για το σκοπό αυτό, παρέχεται η ακόλουθη ενημέρωση.

 

Πως χρησιμοποιούμε ταcookies;
H Iστοσελίδα μας ενδέχεται να χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies:

 • Απολύτως απαραίτητα
  Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας μας, επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν περιήγηση και να χρησιμοποιήσουν τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα των χρηστών. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στην ιστοσελίδα μας να θυμάται τις επιλογές των χρηστών, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες.
 • Cookies Λειτουργικότητας (Προτιμήσεων)
  Αυτά τα cookies επιτρέπουν στις ιστοσελίδες να θυμούνται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστοτόπους. Αν οι επισκέπτες δεν δεχθούν αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα των διαδικτυακών τόπων και να περιοριστεί η πρόσβασή τους σε περιεχόμενο του.
 • Cookies επιδόσεων (Στατιστικά)
  Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Π.χ. ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.
 • Cookies εμπορικής προώθησης
  Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο στους επισκέπτες και τα ενδιαφέροντά τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχουν επισκεφθεί οι χρήστες, ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά.
 • Αταξινόμηταcookies
  Τα αταξινόμητα cookies είναι τα cookies που είναι σε στάδιο ταξινόμησης, από κοινού με τους παρόχους μεμονωμένων cookies.

Τρίτοι πάροχοι
Η ιστοσελίδα μας προβάλλει περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, όπως Google, Analytics, Facebook, Instagram κ.λπ.

Για την προβολή περιεχομένου τρίτων μερών, οι χρήστες πρέπει πρώτα να αποδεχθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι οι εξωτερικοί συνεργάτες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τρίτων μερών για τη συλλογή cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Αν, όμως, οι χρήστες δεν προβάλλουν το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν εγκαθίστανται cookies τρίτων στη συσκευή τους.

Λήψη συγκατάθεσης επισκέπτη
Η υποχρεωτική αποδοχή των cookies δεν αποτελεί όρο εισόδου στην ιστοσελίδα μας. Οι επισκέπτες μπορούν κατά περίπτωση να πλοηγηθούν ελεύθερα ελέγχοντας και αποδεχόμενοι ή όχι τα cookies, είτε δικά μας είτε τρίτων μερών, η πολιτική χρήσης των οποίων καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από αυτούς, χωρίς δική μας ανάμιξη και νομική ευθύνη.

Δίπλα στο κουμπί αποδοχής κάθε κατηγορίας cookie υπάρχει σύνδεσμος, που οδηγεί στην παρούσα πολιτική χρήσης cookies της ιστοσελίδας μας, στην οποία κάθε χρήστης μπορεί να διαβάσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, οι οποίες θα τον διευκολύνουν να λάβει απόφαση για τη χορήγηση συγκατάθεσης ή όχι στην αποδοχή cookies. H απενεργοποίηση των ιχνηλατών γίνεται το ίδιο εύκολα με την αποδοχή τους, με ίδιο αριθμό clicks.

Έλεγχος και διαγραφήcookies
Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, στον Chrome, μπορείτε να κάνετε κλικ στο μενού του Chrome και στη συνέχεια να επιλέξετε Settings / Privacy / Content Settings και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς. Περισσότερες πληροφορίες για τα είδη των cookies και για το πώς μπορείτε να ελέγχετε ή να αφαιρείτε τα cookies είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.allaboutcookies.org.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δύναται να αναθεωρείται περιστασιακά, σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.Σε περίπτωση αλλαγής της παρούσας Πολιτικής, θα αναρτάται σχετική ειδοποίηση στην Iστοσελίδα.